top of page

Servicevoorwaarden

§1       domein

Voor de zakelijke relatie tussen het bedrijf:  JRD Coatings, Burgenäckerstraße 6, 74889 Sinsheim en de klant, zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die op het moment van de bestelling op internet beschikbaar is. Indien de klant geen consument is (een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn), erkent JRD Coatings afwijkende voorwaarden van de klant niet, tenzij JRD Coatings daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. schriftelijk op de toepassing van de afwijkende voorwaarden.

§2       Totstandkoming van contract

1. De bestelling in de online shop op www.demel @ jrd-coatings, vormt een aanbod aan het bedrijf  JRD Coatings.Na de bestelling stuurt het bedrijf:  JRD Coatings stuurt een orderbevestiging via e-mail dat de bestelling is ontvangen. Deze orderbevestiging bevestigt alleen de ontvangst van de bestelling; het houdt geen acceptatie van de bestelling in. Een koopovereenkomst komt tot stand door het verzenden van een afzonderlijke verzendbevestiging per e-mail van het bedrijf  JRD Coatings of door de goederen binnen 3-6 dagen te leveren. Er kan vooraf een bindend contract worden gesloten als de klant de PayPal-betaalmethode heeft gekozen. Het contract komt dan tot stand wanneer de klant de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt. 

2. In individuele gevallen, bedrijf  JRD Coatings moet wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie over de klant van de klant te vragen voordat een product wordt verzonden, die verder gaat dan de gebruikelijke informatie voor het verwerken van een bestelling (bijvoorbeeld in overeenstemming met sectie 3 van de verordening inzake het verbod op chemicaliën); dergelijke informatie kan met name betrekking hebben op bewijs van de identiteit van de koper of bewijs van toestemming om dergelijke producten te verhandelen.

§3       levering
§4       Herroepingsrecht

Als bedrijf  JRD Coatings ontdekt tijdens het verwerken van een bestelling dat de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt het bedrijf  Geef dit en - voor zover mogelijk - de verwachte levertijd aan JRD Coatings door in de orderbevestiging. Indien de klant dit wenst, worden de leverbare producten voor zijn bestelling toch verzonden; Het opsplitsen van de bestelling in meerdere zendingen kan de verzendkosten verhogen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bedrijfs)  JRD Coatings, Burgenäckerstraße 6, 74889 Sinsheim, telefoon 07260-849356, e-mail: demel@jrd-coatings.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen, informeer . Om aan de herroepingsplicht te voldoen, volstaat het dat u de mededeling dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor uw oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De consument draagt de kosten van het terugzenden. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

§5       Prijzen en verzendkosten

1. Alle prijzen vermeld op de website www.jrd-coatings.de zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting en exclusief verzendkosten.  en extra kosten.

2. De bijbehorende verzend- en extra kosten worden in het bestelformulier aan de klant aangegeven en zijn voor rekening van de klant. Verzendkosten en bijkomende kosten van slechts € 4,95 worden per bestelling in rekening gebracht.  Vanaf een orderbedrag van € 100,- bezorgen wij gratis. De actuele verzendkosten worden weergegeven in de winkelwagenweergave. Producten die zijn gemarkeerd met gratis verzending, worden alleen zonder verzendkosten binnen Duitsland verzonden. Voor grotere volumes en hoeveelheden kunnen we een transportbedrijf inschakelen (3-5 dagen) -

3. Bij eilandleveringen worden extra verzendkosten in rekening gebracht. Dit geldt voor verzending naar de volgende eilanden: Fährinsel, Föhr, Sylt, Norderney, Pellworm, Amrum, Juist, Hallig Hooge, Langeoog, Baltrum, Langeneß, Spiekeroog, Borkum, Hallig Gröde, Wangerooge, Helgoland, Hiddensee

Payment Methods
§6       betaling

​1. De goederen worden betaald via PayPal.

§7       leveringsvoorwaarden

De levering vindt plaats met DHL, UPS, DPD. GLS in heel Duitsland.  Wij leveren niet aan pakketstations.

§8e       Compensatie en retentie

De klant heeft alleen recht op krediet, voor zover hij geen consument is, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist, erkend en gereed voor een beslissing zijn. De klant heeft een retentierecht voor zover hij een tegenvordering heeft op basis van dezelfde contractuele relatie.

§9       Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van JRD Coatings totdat deze volledig zijn betaald.

§10      Garantie

1. Op de in de JRD Coatings shop aangeboden artikelen zijn wettelijke garantierechten van toepassing.

2. Ten aanzien van ondernemers bedraagt de garantieverplichting voor de door JRD Coatings geleverde producten twaalf maanden. Voor zover het een commerciële aankoop in de zin van Boek 4, 2 van het Wetboek van Koophandel betreft, zijn ook de bepalingen van §§ 373 ff HGB van toepassing, in het bijzonder is de klant in dit geval onderworpen aan de inspectie- en meldingsplicht van § 377 HGB.

§11      Opslaan van contracttekst

De contracttekst wordt opgeslagen op de interne systemen van JRD Coatings. Op deze pagina kan de klant te allen tijde de algemene voorwaarden inzien. Daarnaast worden de bestelgegevens, de algemene voorwaarden van het bedrijf JRD Coatings en informatie over een eventueel herroepingsrecht ook per e-mail naar de klant gestuurd (orderbevestiging).

§12      Contracttaal

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

§13      aansprakelijkheid

1. JRD Coatings is aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

2. JRD Coatings is alleen aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove schuld. In het geval van eenvoudige nalatigheid is JRD Coatings alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (dwz een contractuele verplichting waarvan de nakoming de juiste uitvoering van het contract in de eerste plaats en naleving van de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.) In geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van JRD Coatings beperkt tot de vervanging van de voorzienbare, typisch optredende schade.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien JRD Coatings op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van de goederen.

3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers van JRD Coatings en hun plaatsvervangende agenten indien vorderingen rechtstreeks tegen deze personen worden ingesteld.

4. De bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§14      Alternatieve geschillenbeslechting volgens            Artikel 14 lid 1 ODR-VO en artikel 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting  (OS), die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

16     Klantenservice

Klantenservice is altijd beschikbaar op

E-mail: demel@jrd-coatings.de

§17      Slotbepalingen

1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op overeenkomsten tussen JRD Coatings en de klant, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen en met uitsluiting van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover:  als gevolg hiervan worden niet-verplichte toepasselijke consumentenbeschermingsvoorschriften van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft op het moment van zijn bestelling, ingetrokken.

2. Indien de klant een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en het bedrijf JRD Coatings Sinsheim.

3. Indien een of meer van de bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of nietig zijn of worden, of indien deze AV een maas in de wet bevatten, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV onaangetast.

JRD-coatings

Burgenäckerstrae 6  *  74889 Sinsheim, Duitsland

Datenschutzerklärung

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

JRD Coatings GmbH
Burgenäckerstraße 6 
74889 Sinsheim 

Geschäftsführer: 
Jutta Demel

Ihre Betroffenenrechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

  • Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),

  • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),

  • Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),

  • Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),

  • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und

  • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Art und Zweck der Verarbeitung:

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder anderweitig Informationen übermitteln, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches. 

Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

  • Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,

  • Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,

  • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

  • zu weiteren administrativen Zwecken.

Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Webseite als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht gewährleistet. Zudem können einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder eingeschränkt sein. Aus diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen. 

Registrierung auf unserer Website
Art und Zweck der Verarbeitung:
Rechtsgrundlage:
Empfänger:
Speicherdauer:
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden einige personenbezogene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten (z. B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse). Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung des Nutzers (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Daten werden in diesem Zusammenhang nur verarbeitet, solange die entsprechende Einwilligung vorliegt. Danach werden sie gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Ohne die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihnen keinen Zugang auf unsere angebotenen Inhalte und Leistungen gewähren.

Kontaktformular
Art und Zweck der Verarbeitung:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Empfänger:
Speicherdauer:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen. 

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:

demel@jrd-coatings.de

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für externe Datenschutzbeauftragte (Version #2019-04-10).

Datenschutzerklärung
bottom of page